KAPASİTE RAPORUKapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı
 

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

 

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? 

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

 • 5174 sayılı TOBB Kanunu

 • TOBB Muamelat Yönetmeliği

 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler

 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

 

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesinde,

 • Vergi incelemelerinde, ihracat KDV iadesinde

 • İşyeri Belediye Ruhsat müracatlarında,

 • DİİB - Dahilde İşleme İzin Belgesinde,

 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,

 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

 • Resmi ve özel ihalelerde,

 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

 • İmalat Yeterlilik ve Yerli Malı belgesi alımında,

 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,

 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,

 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,

 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

 

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

 

Nizip Ticaret Odası veya www.nto.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu dilekçe  formu ve istenen evraklar ile birlikte Odamız Sanayi Servisine başvurulur.

 

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

* Müdürlüğümüze hitaben dilekçe

* İşçi Bordrosu Fotokopisi ile son bir aylık SSK bildirgesi (Son aya ait)

* Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi ( son şekli)

* Tapu veya Kira Kontratosu fotokopisi (Firmaca kaşe ve imzalı)

* Varsa Demirbaş Defteri Noter tasdik sayfası ve demirbaşların kayıtlı olduğu sayfanın fotokopisi Yoksa , Makina parkı listesi Yeminli Mali Müşavir tarafından kaşeli imzalı hazırlanacak.

* Varsa, önceki Kapasite Raporu Fotokopisi

* Vergi Levhası Fotokopisi

* T.O.B.B. ‘ ne yatırılacak olan 3.750,00 TL kapasite rapor onay ücretinin yatırlacağı IBAN numaraları aşağıda verilmiştir. Ücret aşağıda belirtilen herhangi bir banka hesabına yatırılabilir.

 

TR100006400000142010785529 İş Bankası Akay Şubesi

TR350004600153888000069072 Akbank Bakanlıklar Şubesi

TR020001000760059943505032 Ziraat Bankası Akay Şubesi

TR210001500158007293586413 Vakıflar Bankası Merkez Şube

TR140001200131100016000038 Halbank Çukurambar Ticari Şube

 

* Şirket Müdürü İmza Sirküleri Fotokopisi

* Oda Harcı ve Eksper ücreti ODA VEZNESİNE yatırılacaktır. (Her yılbaşı ücretler değişmektedir.)

* Oda harcı : 2.700,00 TL Eksper ücreti 800,00 TL dir

Kapasite Raporu Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Çeşitlilik arz eden her türlü konuda, özellikle bozuk ve arızalı cihaz vb. ekipman ile kalibrasyon ve ölçü gerektiren her türlü makine, cihaz ve ekipmanın durumu,yurt içinde tamir edilip edilemeyeceği ile yurda giriş ve çıkışlarındaki durumlarını belgeleyen bir rapordur.

Not: Kapasite raporu talebinde bulunan firmaların SGK'lı işçi sayısı 1-9 arasında olmalıdır. 10 ve üzeri personel çalıştıran firmalara Odamızca kapasite raporu tanzim edilememektedir.

 

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 • Firma tarafından kapasite raporu dilekçesi ve ekinde istenen evraklar ile birlikte Ticaret ve Sanayi Servisine başvurulur,

 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,

 • Görevli eksper mühendis daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,

 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,

 • Tanzim edilen rapor, onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilir,

 • TOBB Onaylı Rapor  firmaya teslim edilir.

 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Süre bitimi,

 • Adresi değişikliği,

 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

 

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,

 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),

 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun tesbiti),

 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,

 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il'e nakletmesi ve/veya başka bir Oda'ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,

 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,

 • Geçerlilik süresinin dolması

 

Hızlı Erişim

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM