TAHSİLDAR

Adı Soyadı: 

Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 

Fax: 0342 512 10 36

E-Posta:

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili, Sanayi Müdürü tarafından verilecek görevleri yapmak.

• Yıllık aidatın her mali yılın başında Meclis tarafından onaylanan yıllık aidat tarifesi doğrultusunda tahakkuk ettirmek

• Yıllık ve munzam aidatın tahsilâtı için gerekli tebligatları yapmak

• Aidatlarını ödemeyen üyeleri takip etmek, Oda alacağının tahsilâtın gerçekleştirilmesi konusunda alacağın miktarı ve borçlu üyeler konusunda Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili, Sanayi Müdürüne periyodik olarak bilgi sunmak

• Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirmek

• Munzam aidatın tahakkuku için her yıl Nisan ayı içinde Vergi Dairesi ve Muhasebeciler ile irtibat kurarak üyelerin ticari kazanç toplamı veya ticari bilânço karlarını tespit etmek   

• Seçimlerle ilgili hususlarda yardımcı olmak

• Müşteri talep,beklentilerini ve şikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Satın Alma Prosesine uygun olarak piyasa araştırmasını yapmak ve en uygun teklifi veren firmadan mal veya malzemeyi almak ve servislerin talep edilen malzemelerin tedarikini yapmak

• Oda aracının bakım, onarım ve servis zamanlarını takip etmek, aracın temizliğini ve muhafazasını sağlamak

• Odaca dağıtılacak evrakların veya malzemelerin eksiksiz teslimatını gerçekleştirmek, teslimatın gerçekleştiğine dair belge düzenlemek, söz konusu belgeleri muhafaza etmek

• Odanın arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak

• Kurumlardan gelen arsa vs rayiç fiyat tespit yazılarına göre araştırma yapmak

• Aylık piyasa fiyat (sabun, mobilya, baharat vs.) araştırması yapmak

• Bodrum katın ve diğer katların kontrolü.

• Arşiv ve arşiv deposu tertibi, bakımı ve demirbaşların muhafazası

• Mesai saati sonunda bütün personelin binayı terkini müteakip Odanın hırsızlığa, her türlü saldırıya, yangın tehlikesine karşı genel güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınması ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak. Binanın genel düzenini sağlamak, bakımını yaptırmak,

• Oda personelinin yangın ve depremden korunma ve sivil savunma ile ilgili eğitilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak

• Gerektiğinde iç ve dış hizmetleri sağlamak

• Personel devamlarını takip ve rapor etmek

• Odada bulunan demirbaşların (klima, asansör, jeneratör,çim biçme makinası, yangın söndürme sistemleri, vs) periyodik bakımlarını yaptırarak kullanılabilir olmasını sağlamak, yedek malzemelerinin temin edilmesini ve düzenli çalışmalarını sağlamak,

• Hizmet Binasının (su, elektrik, boya, vs) genel bakım ve onarımını denetimini yapmak ve bakım sürelerini takip ederek onarımını/devamını sağlamak

• Mesai saatlerinde oda binasını açık bulundurmak ve her türlü güvenlik önlemlerini almak

Birimlerimiz

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM