GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

Adı Soyadı: Halil İbrahim AVŞAROĞLU 

Telefon: 0342 517 10 11 Dahili: 114

Faks: 0342 512 10 36

E-Mail: h.avsaroğlu@nto.org.tr  

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
• Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
• Yönetim kurulu, meclis ve toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim ve Meclis toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
• Meclis , yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı , Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.
• Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi.
• Yıllık bütçenin c bendinde yazılı belgeleri imzalamak.
(yıllık Bütçe talimatları c bendi 4-b, 18, 23.,24. madde belgeleri hariç) (İhale Faturaları , Sağlık Faturaları ,
Rayiç Fiyat , Ticari ve Sınai Eşya Numunelerinin Vasıfları, Hakem, Bilirkişi , eksper Raporları, Kefaletname ve Taahhütnamelerde Yazılı İmza Sahiplerinin Odadaki Sicil Durumunu Gösteren belgeler, Tahsis ve Sarfiyat Belgeleri , Menşe Şahadetname Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Ticari ve Sınai Mahiyetteki Belgeler , Ticari Kefalet Onay belgeleri, Kalite ve Yeterlilik Belgesi, Numunelerin Vasıflarının Onayı Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmza Onayı belgesi, Kayıt ve Sicil Sureti, Üye Kimlikleri, Azami Fiyat Tarife Belgesi, Mahiyetinde Olmamak Üzere Üyelerin Gizli Olmayan Sicilleri Hakkında Yazılı sorulara Verilen Belgeler, Fiyat Tahminleri ve Yaklaşık Maliyet Belgesi, Örf, Adet ve Teamül Belgeleri, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri , ve Diğer Suretler)
• Her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirerek askıya alınacak üye listesini kontrol etmek
• Rekabetin Korunması işlemlerini yürütmek
• Genel Sekreterin Oda’da bulunmadığı dönemlerde Yönetim Kurulunun kararı ile Oda işlemlerini vekaleten yürütmek.
• Sabotajlara Karşı Koyma Planı, Yangın Güvenlik Talimatı ve benzeri belgeleri hazırlamak ve işlemlerini yürütmek
• Odanın KOSGEB Temsilcisi olarak gerekli çalışmaları yürütmek 

 

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

Adı Soyadı: Dilek SÜZER

Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 139

Fax: 0342 512 10 36

E-Posta: d.suzer@nto.org.tr

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.• Tüm Kamu kurum ve kuruluşlar, resmi daireler, mahkemelerden gelen yazılara cevap vermek.• Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.• Odamız adına proje hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak

• Odamızın Ar-Ge sorumlusu olarak çalışmaları yürütmek

• Bölgenin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
• Eğitim kursları, seminer ve toplantılar tertip etmek.
• Akreditasyon sürecinde gerçekleşecek tüm faaliyetlere destek vermek
• Yurtdışından gelen dış ticaret taleplerini telefon, e-mail, faks gibi yollarla üyelere iletmek, geri dönüşleri takip etmek,
• Dış ticaret konusunda üyeleri bilgilendirmek amacıyla seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller ve benzeri eğitim toplantıları düzenlemek,   
• Üyelerin yabancı dil, internet erişimi gibi konulardaki yardım taleplerini yerine getirmek,
• Dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetleri ve hizmetleri konusunda üyeleri ve yaptıkları çalışmalardan üyelerin faydalanmasını sağlamak,
• Odamızın ve üyelerin yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılım organizasyonu ile üyeleri, fuarlara verilen devlet destekleri konusunda yönlendirmek,
• İthalat sırasında üyelerimizi korumaya yönelik gerekli tedbirleri almak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçmek,
• Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarına yönelik konularda üyelere gerekli duyuruları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek,
• Ülkemizde görev yapan yabancı ülkelerin Büyükelçi ve Ticaret Müşavirlerinin bölgemizi ve Odamızı ziyaretlerini organize etmek,
• İhracata Yeni başlayanları yönlendirmek ve teşvik etmek,
• İhracata yönelik kredi ve destekler konusunda yol göstermek,
• Dış ticaret istatistik raporlarını hazırlamak,
• Pazar stratejileri ve hedef pazar araştırma hizmetleri gerçekleştirmek,
• Yurtdışından gelen ticaret heyetlerinin bölgemiz ve üye firmalarımızın ziyaretleri organizasyonunu gerçekleştirmek,
• Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ülkelere düzenlenecek iş heyeti ve fuar inceleme ziyareti organizasyonlarında aktif görev almak,
• TOBB ve diğer kurumlardan talep edilen dış ticaret konularında Oda görüşünün hazırlanması için üyelerimiz arasında çalışma yapmak,
• Yönetim ve Personel toplantılarını ve karar tutanaklarını hazırlamak

Birimlerimiz

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez Politikası için tıklayınız

KABUL EDİYORUM