MUHASEBE

Adı Soyadı: Korkut KIZILIRMAK

Telefon: 0342 517 10 11 Dâhili: 117

Fax: 0342 512 10 36

E-Posta: korkutkizilirmak@nto.org.tr

 

Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.

• Muhasebe kayıtlarını düzenli olarak tutmak

• Kasa kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak

• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.

• Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek

• Yıllık aidatın her mali yılın başında Meclis tarafından onaylanan yıllık aidat tarifesi doğrultusunda tahakkuk ettirmek

• Yıllık ve munzam aidatın tahsilâtı için gerekli tebligatları yapmak

• Aidatlarını ödemeyen üyeleri takip etmek, Oda alacağının tahsilâtın gerçekleştirilmesi konusunda alacağın miktarı ve borçlu üyeler konusunda Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili, Sanayi Müdürüne periyodik olarak bilgi sunmak

• Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirmek

• Munzam aidatın tahakkuku için her yıl Nisan ayı içinde Vergi Dairesi ve Muhasebeciler ile irtibat kurarak üyelerin ticari kazanç toplamı veya ticari bilânço karlarını tespit etmek   

• Oda aracının Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik Sigortası ve Kasko işlemleri ile Hizmet binası sigorta poliçesinin süresini takip ederek poliçelerin zamanında yenilenmesini sağlamak

• Odanın Muhtelif (Emlak, Çevre Temizlik, Muhtasar, 2 nolu KDV vs.) vergileri, sigorta, elektrik, su ve telefon gibi giderleri takip ederek ödenmesini sağlamak

• Kırtasiye ve matbua evrak muhafazası

• İcra işlerini yürütmek

• İhtar-Ceza defterleri kayıtlarını yapmak

• Üye Aidat tahakkuk ve tahsilât işlerini Tahsildar ile birlikte yürütmek

• Her yıl Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirerek askıya alınacak üye listesini kontrol etmek ve Yönetim Kurulunca askıya alınan üyeleri bilgisayarda düzeltmek

• Muhasebe Defter tasdik işlemleri yaptırmak

• Aylık piyasa fiyat istatistiklerinin hazırlanması

• Satın Alma Prosedürüne uygun olarak piyasa araştırmasını yapmak ve en uygun teklifi veren firmadan mal veya malzemeyi almak ve servislerin talep edilen malzemelerin tedarikini yapmak^

• Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp,

Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• TOBB-Net projesi kapsamında programların güncelleştirilmesinin sağlanması

• Odada bulunan ofis demirbaşlarının periyodik bakımlarını yaptırarak kullanılabilir olmasını sağlamak, yedek malzemelerinin temin edilmesini ve düzenli çalışmalarını sağlamak, bilgisayarlarda bulunan bilgilerin muhafazasının sağlanması

• Kredi Kayıt Bürosu Temsilcisi olarak gerekli çalışmaları yürütmek

 

SATINALMA SORUMLUSU

 

• Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

• Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili, Sanayi Müdürü tarafından verilecek görevleri yapmak.

• Satın Alma Prosedürüne uygun olarak piyasa araştırmasını yapmak ve en uygun teklifi veren firmadan mal veya malzemeyi almak ve servislerin talep edilen malzemelerin tedarikini yapmak

• Müşteri talep, beklentilerini ve şikâyetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

• Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi’ne bildirir.

Birimlerimiz