Finansmana Erişimde Teminat Olarak Taşınır Rehini İmkânı

 26.10.2018 17:32:00  113

Alacağın temini amacıyla borçluya veya üçüncü bir şahsa ait taşınır eşya, alacak veya hak üzerinde kurulan ve alacaklıya borç ödenmediği takdirde rehin konusu üzerinde paraya çevirme yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır

Bankalar kredi karşılığında %73 oranında taşınmaz rehini talep ederken, bu oran taşınırlar için %27’ye geriliyor

Kanun;

6750 sayılı Kanuna göre kurulan rehinlere uygulanır

Kanun;

 • Sermaye piyasası ve türev araçlara,
 • Mevduata,
 • Uçak, gemi, araç gibi diğer kanunlar çerçevesinde tescili zorunlu olan taşınır rehinlerine uygulanmaz

Rehine Konu Olabilecek Taşınırlar

 • Alacaklar                                          
 • Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar   
 • Lisanslar
 • Hayvan
 • Tarımsal ürün                                  
 • Çok yıllık ürün veren ağaçlar
 • Makine, teçhizat, alet, iş makinası elektronik iletişim araçları gibi menkul işletme tesisatı
 • Ticari işletme veya esnaf işletmesi
 • Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
 • Ticari hat ve ticari plaka
 • Ticari proje
 • Müstakbel taşınır varlık                            
 • Vagon
 • Getiri
 • Stoklar
 • Hammadde
 • Sarf malzemesi
 • Her türlü irat ve kazançlar
 • Kira gelirleri
 • Kiracılık Hakkı
 • Ekonomik değeri olan her şey

Temerrüt Sonrası Haklar

 • Taşınırın mülkiyetini icra dairesi marifetiyle talep edebilir
 • Alacağını varlık yönetim şirketlerine devredebilir
 • Kiralama ve lisanslama hakkını kullanabilir
 • Genel hükümler çerçevesinde alacağını tahsil edebilir

Yaptırımlar

 • Kanunun hilafına kullanılması,
 • Taşınırı temerrüt sonrası devretmemesi,
 • Rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla rehinli taşınıra zarar vermesi,
 • Mülkiyet devrinin Sicile bildirilmemesi,
 • Sicilin yanıltılması

Ücret Tarifesi

 • Rehin sözleşmesinin tescili 250 TL
 • Değişikliğin tescili 75 TL
 • Rehnin terkini 40 TL
 • Beher sayfa örnek 12 TL

TARES Hakkında Sık Sorulan Sorular

TARES sisteminde, senede bağlı şirket hisselerinin (paylarının) rehni nasıl yapılmaktadır?

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu m. 5’te bu kanun uyarınca rehin edilmesi mümkün varlıklar arasında “şirket hisse senetleri” sayılmamıştır. Ayrıca Kanun m. 1/4’te, “Bu Kanun sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine uygulanmaz” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle TARES sistemi üzerinden rehin edilemez.

6750 sayılı Ticari işlemlerde taşınır rehni Kanunu madde 5/2 uyarınca Ticari işletme rehin edilir ise önce TARES Sistemi’ne tescil edilip ardından ilgili sicile bildirmek mi gerekiyor yoksa bunu ilgili sicile tescil edip ardından TARES Sistemi’ni mi bilgilendirmek mi gerekiyor?

Öncelikle TARES Sistemi’ne tescil edilmeli, daha sonra ilgili sicillere (Ticaret Sicili, Esnaf Sicili, Tescilli Menkullerde ait olduğu sicil, Haklarda ait olduğu sicil, Trafik, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Belediye gibi) bildirim yapılmalıdır.

Ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmını örneğin 4 makinesi varsa sadece 2 tanesini rehin altına alabiliyor muyuz?

Evet. Kanuna göre ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmı rehin edilebilir.

Teminat amaçlı yapılan alacak temliklerinin TARES'e tescil edilmesi gerekmekte midir? Yoksa bir borcu temin etmek üzere yapılan teminat amaçlı inançlı alacak temlikleri (alacak rehni değil) Taşınır Rehni Kanunu kapsamında değil midir?

Teminat amaçlı yapılan Alacağın Temliği işlemleri tamamen TARES Sistemi dışındadır. Sadece alacağın rehni işlemleri için TARES Sistemi kullanmalıdır.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

12.12.2018 16:46:00  40
Türkiye Bursları 2019 Yılı Planlaması Görüş Talebi

12.12.2018 16:31:00  39
Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu Görüş İletilmesi

10.12.2018 16:26:00  52
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

6.12.2018 14:10:00  65
Hindistan Sanayi Konfederasyonu Ortaklık Zirvesi

6.12.2018 14:07:00  70
ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları

6.12.2018 14:04:00  72
2018/14 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi

6.12.2018 11:34:00  59
Türkiye-Ürdün Ortaklık Anlaşması’nın Feshi

6.12.2018 11:22:00  65
ABD'nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı

6.12.2018 10:31:00  64
TIR Sistemine Başvuru İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

3.12.2018 11:51:00  63
İran / Fuar 24-27 Aralık 2018

3.12.2018 11:45:00  71
Mecburi Kesimi (Sığır,Koyun,Keçi) İhalesi

29.11.2018 14:24:00  69
Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı

29.11.2018 14:15:00  83
Askıya Alınması Uygulaması

29.11.2018 13:31:00  83
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

22.11.2018 13:53:00  57
İş Yeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

22.11.2018 12:06:00  71
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

20.11.2018 14:09:00  78
2019 Yılı Havzalarda Desteklenecek Ürün Listeleri

20.11.2018 13:52:00  75
İthalat 2018/3 Tebliği Yayımlandı

20.11.2018 13:32:00  74
GTO’da Cem Seymen'le KOBİ Destekleri Konuşulacak

19.11.2018 16:03:00  79
Kısa Çalışma Düzenlemesi

19.11.2018 15:52:00  83
13. Uluslararası Sahiller, Limanlar ve Deniz Yapıları Semineri

19.11.2018 15:48:00  79
Arnavutluk / Agro-Tech Fuarı

19.11.2018 15:44:00  89
ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları

19.11.2018 15:24:00  71
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik

19.11.2018 14:39:00  82
13. Kamboçya İthalat-İhracat Fuarı

19.11.2018 14:32:00  87
Sri Lanka Tarım Fuarı

19.11.2018 14:26:00  57
Fransa/JEC WORLD 2019 Fuarı

9.11.2018 16:03:00  78
Expo Antad & Alimentaria 2019 Mexico Fuarı

9.11.2018 15:40:00  90
2018 Yılı Uzlaştırmacı Eğitimi Ön Kayıt ve Planlama

9.11.2018 15:33:00  120
2019 Yılı Taslak Buğday Alım Baremi